Pocketoyo-pocketoyo-ay nagbukas na!

Eyecatch: Pocketoyo-pocketoyo-nabuksan na!
Bukas na ang Poketoyo!